Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Write off-Xoá bỏ

Views: 1