Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Weighted ballot-Bỏ phiếu kín

Views: 0