Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Voting share-Cổ phần được bỏ phiếu

Views: 0