Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Unrealized profits-Lợi nhuận chưa thu

Views: 0