Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Unquoted share-Cổ phần không báo giá

Views: 0