Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Underbid-Bỏ thầu thấp

Views: 0