Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Transferor-Người chuyển nhượng

Views: 0