Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Transferee-Người được chuyển nhượng

Views: 0