Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Surplus-Số thặng dư

Views: 0