Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Striking price-Giá thực hiện

Views: 0