Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Stopped stock-Chứng khoán sát giá

Views: 0