Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Stop order-Lệnh ngưng

Views: 0