Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Steady-Ổn định

Không biến động

Views: 0