Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Stated value-Giá trị được ấn định

Views: 0