Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Start up costs-Chi phí ban đầu

Views: 0