Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Spreading the risk-Phân tán rủi ro

Views: 0