Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Spot price-Giá tại hiện trường

Views: 0