Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Short stock-Chứng khoán bán khống

Views: 0