Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Short seller-Người bán khống

Views: 0