Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Seller's option-Quyền chọn của người bán

Views: 0