Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell short-Bán khống

Views: 0