Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell on scale-Bán theo tỉ lệ

Views: 0