Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell or buy at the close-Bán hoặc mua lúc đóng cửa

Views: 0