Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell out-Bán hết

Views: 0