Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Saturation point-Điểm bão hoà

Views: 0