Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Risk capital-Vốn có rủi ro

Views: 0