Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Registered capital-Vốn đăng ký

Views: 0