Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Redemption value-Giá trị thu hồi

Views: 0