Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Redeemable preference share-Cổ phần ưu đãi thu hồi

Views: 0