Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Redeemable bond-Trái phiếu có thể thu đổi trước thời hạn

Views: 0