Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Recapitalization-Tái tư bản hoá

Views: 0