Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Quick assets-Tài sản dễ đổi thành tiền mặt

Views: 0