Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Purchase outright-Mua đứt bằng tiền mặt

Views: 0