Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Proxy-Người được uỷ quyền

Views: 0