Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Profit taking-Nắm lấy lợi nhuận

Views: 0