Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Primary distribution-Phân phối ban đầu

Views: 0