Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Pretax earnings-Lợi nhuận trước thuế

Views: 0