Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Preferred stock-Chứng khoán ưu đãi

Views: 0