Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Precedence of orders-Quyền ưu tiên của các lệnh

Views: 0