Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Participating preferred-Cổ phiếu ưu đãi dự phần

Views: 0