Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

All or any part-Tất cả hoặc một phần

Views: 0