Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Par value-Mệnh giá

Views: 0