Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Overvalued-Đánh giá quá cao

Views: 0