Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Outstanding debts-Các khoản nợ chưa thanh toán

Views: 0