Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Option to purchase-Quyền chọn mua

Views: 0