Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Operating surplus-Lợi nhuận thặng dư sau hoạt động

Views: 0