Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Opening price-Giá mở cửa

Views: 0