Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Open contract-Hợp đồng để ngỏ

Views: 0