Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Offering price-Giá đề nghị mua

Views: 0