Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Offer for sale-Chào bán

Views: 0